Zorgbeleid hoogbegaafdheid

Traject zorgbeleid2022-08-16T11:19:53+02:00

Een zorgbeleid voor hoogbegaafde kinderen op school?

Hoogbegaafdheid is een gave voor veel leerlingen, maar toch zijn er steeds weer leerlingen die problemen ondervinden door een minder adequate begeleiding in scholen. De zorg voor hoogbegaafde leerlingen wordt dan ook steeds meer gezien als een onderdeel van het totale zorgpakket. Maar hoe begin je aan het opstellen van zo’n zorgbeleid hoogbegaafdheid? Hoe zorg je dat het hele team mee krijgt hierin? Hoe voorkom je weerstand in een team? En hoe hou je rekening met de draagkracht van de school zodat het geen louter papieren versie wordt?

De leraar die een hoogbegaafde leerling in de klas krijgt zal waarschijnlijk wel proberen om deze leerling uit te dagen en voor aangepaste leerstof te zorgen. Om te zorgen dat zo’n aanpassing niet steeds lukraak en van de goede wil van de leerkracht afhankelijk blijft, is er een goede afstemming op schoolniveau nodig. Daarom is het best dat er duidelijkheid komt en eenstemmigheid bereikt is over wat goed handelen is ten opzichte van hoogbegaafde leerlingen.

Uit deze ontwikkeling vloeit dus de behoefte om een beleidsplan over hoogbegaafdheid op te stellen. In zo’n beleidsplan worden verschillende zaken beschreven, maar het bestaat voornamelijk uit een procedure of stappenplan voor het signaleren en begeleiden van hoogbegaafde leerlingen in uw school.

Wij kunnen u begeleiden bij het opstellen van zo’n zorgbeleid.

Voorafgaand gesprek

Voorafgaand vindt een gesprek plaats met de directie waarbij een aantal vragen worden verduidelijkt:

 • Wat is een zorgbeleid voor hoogbegaafdheid?
 • Waartoe dient dit?
 • Wat is de reeds aanwezige kennis over hoogbegaafdheid op uw school?
 • Wat is de eventuele draagkracht van de school
 • Wie wenst mee te werken in een team rond hoogbegaafdheid?
 • Wie heeft al een opleiding hierrond gevolgd,…?

Bijeenkomsten

De directie stelt daarna een werkgroep samen bestaande uit de directie, de zorgcoördinator en drie of meer enthousiaste, geïnteresseerde leerkrachten (kleuteronderwijs, onderbouw en bovenbouw). Deze werkgroep bespreekt samen met de begeleider de verschillende onderdelen van het beleidsplan, waarbij de begeleider aangeeft welke keuzes er gemaakt kunnen worden. Na afloop van iedere bijeenkomst schrijft de begeleider een verslag van het desbetreffende onderdeel zodat in de laatste bijeenkomst kan worden vastgelegd wat in het beleidsplan moet komen.

Elke bijeenkomst duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur.

 • Wat is hoogbegaafdheid?
 • Welke wetenschappelijke theorieën zijn er die bruikbaar zijn voor de school?
 • Wat is het verschil met hoogintelligentie?
 • Welke zijn de verschillende typen van hoogbegaafde leerlingen?
 • Is er een link met hooggevoeligheid,…?
 • Hoe kan je hoogbegaafde kinderen herkennen op school?
 • Welke screeningsinstrumenten bestaan er om in een hele klas vermoedens te krijgen van hoogbegaafdheid?
 • Hoe kan je deze vermoedens bevestigen met een signaleringsprotocol?
 • Wanneer screen je best,…?
 • Wat is de leerstijl van een hoogbegaafde leerling?
 • Hoe kan je dit rijmen met de reguliere leerstof?
 • Hoe moet je aangepast onderwijs aanbieden?
 • Wat is compacten?
 • Waaraan moet goede verrijkingsleerstof voldoen?
 • Welke materialen bestaan er,…?
 • Welke vormen van versnellen bestaan er?
 • Welke criteria moet je in overweging nemen?
 • Hoe gaat dit praktisch in zijn werk?
 • Wat zijn de valkuilen?
 • Bestaan er methodes die het makkelijker en meetbaar maken of een kind klaar is om te springen naar een hogere klas?
 • Hoe gaan we die procedure inschrijven in het zorgbeleid,…?
 • Welke motivatietheorieën bestaan er?
 • Wat is mindset? Wat is een groei- en een vaste mindset?
 • Hoe leer je hoogbegaafde kinderen durven, falen en werken?
 • Hoe kan je een leerling in de klas op weg naar een groeimindset helpen, waardoor het leert te durven, waardoor het van falen kan leren, waardoor het leert dat inspanningen leveren erbij hoort?
 • Wat zijn de eisen die gesteld worden aan een kangoeroeklas?
 • Hoe kan je vermijden dat dit gewoon bezigheidstherapie is?
 • Hoe begin je aan zo’n kangoeroeklas?
 • Hoe kan je mindset-talentontwikkeling, strategietraining, de taxonomie van Bloom, succesvolle intelligentie, mindfulness, creatief denken en filosoferen gaan inpassen?
 • Wat is onderpresteren?
 • Hoe herken je het? Wat zijn de oorzaken?
 • Hoe kan je het omkeren?
 • Hoe motiveer je onderpresteerders?

Nadat het beleidsplan geschreven is, dienen alle andere teamleden van de school vertrouwd te worden gemaakt met de inhoud van het beleidsplan.

Dit kan reeds tijdens het traject gebeuren door de werkgroep zelf: na elke bijeenkomst kan een terugkoppeling gebeuren in de teamvergadering van de school waarbij een samenvatting gegeven wordt van de verschillende onderdelen.

Een andere mogelijkheid is om het zorgbeleidsplan door de begeleider te laten voorstellen in één of twee interne vormingen waarbij verschillende onderdelen van het plan worden besproken.

Deze vormingen zijn niet inbegrepen in de prijs van het zorgbeleid en dienen bijkomend te worden vergoed.

Zorgbeleid op papier

 • Welke informatie is nu voor de school van belang?
 • Welke aanpak of procedure wordt nu vastgelegd in het beleidsplan?
 • Hoe communiceer je dit plan naar ouders en derden?
 • Wanneer wordt het plan geïmplementeerd?
 • Hoe wordt het plan verduidelijkt aan de andere leerkrachten,…?

Evaluatie

Ongeveer een half jaar na het implementeren van het zorgbeleid wordt nog een bijkomende vergadering gepland voor het evalueren van het plan. In deze bijeenkomst (naar keuze met het hele team of met de werkgroep alleen) worden de knelpunten besproken die in de startfase naar voren zijn gekomen.

Tarieven

 • (telefonisch) kennismakingsgesprek: gratis
 • totaal standaard begeleidingstraject zorgbeleid: 2100€ (excl. BTW), 2541€ (incl.BTW) Deze bedraagt een intake gesprek met een partner/ coach, 4 bijeenkomsten van +/- 2u, het zorgbeleid op papier en een evaluatiegesprek. Voor alle bijkomende sessie’s of extra’s, neem contact op.
 • terugkoppeling via pedagogische studiedag ± 3 uur: €450- forfait (excl. BTW 21%
),  €544,5  (incl. BTW)

 • transportvergoeding: € 0,36/km

Van het traject ‘zorgbeleid’ wordt een factuur opgemaakt. Dit bedrag kan ofwel in verschillende termijnen worden betaald of in één keer.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neemt u dan telefonisch contact op of per mail:
tel. 0465 009 209‬, vul het contactformulier hieronder in of mail naar ilse@giftedacademy.be.

Contactformulier

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987